Copyright © 2017 podpantoflem.com | All rights reserved

regulamin

Warunki współpracy

Regulamin naszej pracowni

Regulamin PodPantoflem dostępny stacjonarnie w lokalu i na stronie internetowej www.podpantoflem.com

 

1. Właścicielem marki PodPantoflem jest Agnieszka Stępniarek prowadząca działalność pod nazwą PodPantoflem Agnieszka Stępniarek: ul. Helenowska 5.05-804 Pruszków NIP 5341581288

2. PodPantoflem świadczy usługi z zakresu naprawy, czyszczenia i renowacji obuwia jak i galanterii skórzanej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość i stacjonarnie. Klient zlecając wykonanie usługi składa podpis pod formularzem zlecenia usługi co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i zaakceptowaniem jego treści.

3. Regulamin określa warunki zawierania umów na usługi świadczone przez PodPantoflem, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie ceny usług są ustalane indywidualnie każde zlecenie jest inne, ceny na stronie internetowej www.podpantoflem.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, są cenami zaczynającymi się od minimalnej stawki za poszczególną usługę.

5. Ceny usług są cenami które nie zawierają kosztów przesyłki. Chyba że ustali to inaczej PodPantoflem

6. Przed wysłaniem i zawarciem umowy Klient przesyła PodPantoflem zdjęcie obuwia lub galanterii skórzanej na adres e-mail biuro@podpantoflem.com bądź za pośrednictwem portalu Facebook

7. Po otrzymaniu zdjęcia PodPantoflem wysyła do Klienta informację o proponowanym zakresie usługi oraz cenę ustaloną wstępnie w zaproponowanym zakresie W przypadku akceptacji propozycji PodPantoflem Klient składa zamówienie przesyłając obuwie na adres ; PodPantoflem ul. Helenowska 5, 05-804 Pruszków wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zamówienia.

8. Umowa między Klientem a PodPantoflem zostaje zawarta z chwilą ostatecznej wyceny naprawy lub renowacji po otrzymaniu obuwia lub galanterii skórzanej i zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub pozostawieniu bezpośrednio obuwia w lokalu PodPantoflem, płatność odbywa się w chwili zlecenia usługi.

9. Wysłanie butów do PodPantoflem ·jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

10. Z uwagi że jest to usługa i PodPantoflem ponosi koszty związane z realizacją zamówienia środków odpowiednich do wykonania usługi. Klient w razie rezygnacji zwróci koszty poniesione przez PodPantoflem w drodze zapatrzenia się w środki niezbędne do wykonania zlecenia.

11. Z zastrzeżeniem pkt. 14 – 15 maksymalny termin wykonania usługi wynosi 150 dni i jest liczony od dnia dostarczenia obuwia do PodPantoflem i po uregulowaniu. płatności

12. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, uniemożliwiających czasowo realizację usługi, PodPantoflem zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi, o czym zobowiązuje się powiadomić Klienta.

13. W przypadku, gdy do wykonania usługi niezbędne są materiały niedostępne na rynku polskim i zachodzi konieczność ich sprowadzenia z zagranicy, czas, o którym mowa w pkt. 11 ulega wydłużeniu o okres potrzebny na sprowadzenie ww. materiałów.

14. PodPantoflem może odmówić wykonania usługi w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia obuwia do PodPantoflem.

15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 obuwie zostanie odesłane Klientowi niezwłocznie na adres wskazany w formularzu ·zamówienia. Jeśli obuwie było dostarczone osobiście do lokalu PodPantoflem Klient po otrzymaniu informacji zobowiązany jest odebrać rzecz w jak najszybszym czasie nie dłuższym jak 7 dni

16. Klient jest świadomy, iż o sposobie wykonania usługi decyduje PodPantoflem na podstawie swojego doświadczenia i posiadanej wiedzy z zakresu świadczonych usług. Usługi wykonywane są zgodnie z zasadami rzemiosła oraz możliwościami, które determinuje stan obuwia dostarczonego przez Klienta oraz materiał z jakiego obuwie jest wykonane.

17. Klient zlecając PodPantoflem wykonanie usługi przed przesłaniem lub dostarczeniem osobiście obuwia zobowiązany jest do usunięcia elementów trwale z obuwiem niezwiązanych (sznurówki, dodatkowe wkładki, pudełka tip.) i oczyszczenie obuwia z codziennych zabrudzeń (piachu, błota i np. psich odchodów. PodPantoflem nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w galanterii skórzanej i obuwiu a za doczyszczenie wymienionych zabrudzeń w pkt.17 może doliczyć dodatkową opłatę.

18. W trakcie przeprowadzenia renowacji elementy i detale na obuwiu lub galanterii skórzanej mogą zostać zatarte lub wymienione na nowe. Detale lub elementy mogą odbiegać od tych oryginalnych wyglądem. Jeśli klient nie ma życzenia wymiany elementów lub detali i chce zachować ich pierwotny stan, winien zgłosić ten fakt w momencie oddania rzeczy w lokalu lub po wysłaniu i zaznaczyć taką wolę a formularzu zlecenia w polu "uwagi"

19. Klient zlecając PodPantoflem wykonanie usługi akceptuje fakt, iż podczas naprawy, czyszczenia lub renowacji obuwia i galanterii skórzanej, w szczególności:

a) Obuwie lub galanteria skórzana może stać się jaśniejsza, gdyż obecna na obuwiu lub galanterii warstwa brudu bądź środków używanych do pielęgnacji, która przyciemnia ich kolor zostanie usunięta w procesie czyszczenia;

b) Na obuwiu lub galanterii skórzanej mogą ujawnić się plamy bądź przebarwienia wcześniej niewidoczne pod warstwą brudu, które mogą się okazać niemożliwe do usunięcia

c) Włosie w strukturze materiału obuwia lub galanterii skórzanej może zostać podniesione w efekcie czego ostateczny odcień może odbiegać od koloru pierwotnego

d) Może okazać się, że nie wszystkie zabrudzenia będą możliwe do usunięcia

e) Jeżeli na obuwiu lub galanterii skórzanej jest starty zamsz kolor może się nierównomiernie rozchodzić i w niektórych miejscach kolor może być mniej intensywny lub posiadać plamy. Zamszowe obuwie i galanteria skórzana może stwardnieć

f) Kolor zamszowego obuwia i galanterii skórzanej może ściemnieć

g) W niektórych przypadkach struktura nubuku może zostać utracona lub niemożliwa do odzyskania

h) Możliwy do uzyskania kolor obuwia może różnić się odcieniem od koloru wybranego przez

Klienta z palety

i) Siatka na obuwiu podczas jego malowania może stracić właściwości oddychające i stwardnieć

j) Użyte do naprawy materiały (np. gumy, zamki, nity itp.) mogą odbiegać od oryginalnie użytych w dostarczonym obuwiu

k) W przypadku usługi (malowania, farbowania) obuwie w celu jego prawidłowego wyschnięcia nie może być używane przez okres mini 2 tygodni od dnia odbioru.

l) W przypadku procesu naprawy obuwia i galanterii skórzanej wymagających klejenia, szycia mogą pozostać ślady wynikające z normalnego procesu naprawy. Ścieg i nitka może się różnić od oryginału. Każda ingerencja w konstrukcje obuwia odbywa się na odpowiedzialność Klienta, rozciąganie obuwia, przeróbki podeszwy obcasa, łatki, pasków, cholewek.

m) Naprawa zapiętek wymaga przeszycia wklejonej skóry. Jeśli nie ma możliwości przeszycia po oryginalnych szwach, zapiętka zostaje wklejona. Po naprawie zapiętek klient jest zobowiązany używania łyżki do butów aby zapobiec uszkodzeniu zapiętki.

n) Podczas personalizacji obuwia każdego rodzaju kolor ostateczny może różnić się od wybranego z palety kolorów

o) Trwałość malowania podeszwy uzależniona jest od rodzaju podeszwy i jej eksplantacji. Klient wyrażając chęć malowania podeszwy musi liczyć się z ewentualnymi odpryskami farby w trakcie użytkowania.

p) Obuwie lakierowane nie nadaje się do procesu renowacji odbywa się to na odpowiedzialność klienta i nie podlega gwarancji i reklamacji.

q) Custom opierający się na malowaniu skóry naturalnej objęty jest 1 miesięczną gwarancją liczącą się od momentu odbioru obuwia.

r) W trakcie renowacji, czyszczenia lub naprawy może dojść do utraty napisów, logo firmy lub innych detali znajdujących się na obuwiu lub galanterii skórzanej.

20. Po wykonaniu usługi obuwie lub galanteria skórzana odsyłane jest na adres Klienta wskazany w formularzu zamówień lub jest do odebrania w lokalu PodPantoflem

21. W przypadku nieodebrania przesyłki z obuwiem lub galanterii skórzanej wysłanym przez PodPantoflem po wykonaniu usługi i zwrotu przesyłki do nadawcy, uznaje się, że Klient wyzbył się własności obuwia lub galanterii skórzanej w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego [porzucenie rzeczy] a PodPantoflem może według swojego uznania oddać obuwie na cele

dobroczynne lub pozostawić na magazynie PodPantoflem na ryzyko i koszt Klienta. Za każdy dzień przechowywania rzeczy nieodebranych zgodnie z umową PodPantoflem będzie naliczało 2 zł dzień za usługę przechowalni.

22. Rzeczy nieodebrane w lokalu w uzgodnionym terminie na który klient wyraził zgodę oddając rzecz do naprawy PodPantoflem lub podpisując formularz na usługę renowacji, czyszczenia i innych czynności według zlecenia, po upływie 14 dni uznaje się, że Klient wyzbył się własności obuwia lub galanterii skórzanej w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego [porzucenie rzeczy] a PodPantoflem może według swojego uznania oddać obuwie lub galanterię skórzaną na cele dobroczynne lub pozostawić na magazynie PodPantoflem na ryzyko i koszt Klienta. Za każdy dzień przechowywania rzeczy nieodebranych zgodnie z regulaminem PodPantoflem będzie naliczało 2 zł dzień za usługę przechowalni. Bądź złoży obuwie lub galanterię skórzaną do depozytu sądowego na co klient wyraża zgodę.

23. Odbiór obuwia odbywa się wyłącznie na podstawie numeru zlecenia który jest nadawany klientowi w monecie pozostawienia rzeczy w lokalu PodPantoflem lub przesłanym za pośrednictwem wysyłki.

24. Przed dokonaniem odbioru obuwia lub galanterii skórzanej Klient zobowiązuje się dokładnie sprawdzić rzecz. Złożenie podpisu potwierdzającego odbiór wykonanej usługi jest jednoznaczny z potwierdzeniem wykonania przez PodPantoflem zleconej usługi w sposób należyty i bez zastrzeżeń dotyczy formularza zlecenia złożonego bezpośrednio w pracowni PodPantoflem. Rzeczy pozostawione w pracowni bez formularza zlecenia a jedynie na podstawie nadanego nr zlecenia który posiada Klient i PodPantoflem Klient odbiera i ma obowiązek sprawdzenia rzeczy czy usługa została wykonana nakaleczycie, odbiór rzeczy przez klienta oznacza że usługa została wykonana należycie bez zastrzeżeń. Późniejsza reklamacja może dotyczyć jedynie wad jakie ujawniły się po odebraniu obuwia lub galanterii skórzanej.

25. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Pisemna reklamacja może zostać przesłana na adres PodPantoflem ul. Helenowska 5, 05-805 Pruszków bądź mailowo na adres:

biuro@podpantoflem.com Jednocześnie ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć obuwie do PodPantoflem na własny koszt opisując rodzaj stwierdzonej wady wykonanej usługi, czy żąda naprawy obuwia i w jakim zakresie, opis co uważa za wadę wykonanej usługi. Przed złożeniem reklamacji klient winien zapoznać się jeszcze raz z regulaminem PodPantoflem który zaakceptował w momencie pozostawienia rzeczy w pracowni PodPantoflem( Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego i pkt. 20 z podpunktami zawierające informacje na które Klient pozostawiając rzecz wyraził zgodę Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia obuwia do PodPantoflem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest drogą mailową bądź pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. W przypadku uwzględnienia reklamacji naprawa nastąpi w terminie określonym w pkt. 11 – 13 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie uznania reklamacji klient otrzyma zwrot za poniesione koszty wysyłki rzeczy do PodPantoflem.

 

Wszystko o ochronie danych osobowych

Kim jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Stepniarek prowadząca Firmę PodPantoflem  ul.Helenowska5,05 804 Pruszków NIP 5341581288 REGON 366663441

 

Kontakt z nami

Tel: 723115559 email: biuro@podpantoflem@gmail.com ul.Helenowska5,05 804 Pruszków

 

Skąd mam Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas składania zamówienia na wykonanie usługi. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją usługi.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania usługi zgodnie z regulaminem którą nam zleciłeś

 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

1. imię i nazwisko

2. nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)

3. adres zamieszkania

4. numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)

5. adres e-mail

6. numer telefonu

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

Twoje dane osobowe podane dla potrzeb wykonania usługi.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu długości wykonania usługi. Po wykonaniu wszelkich czynności wykonania usługi następuje koniec przetwarzania.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usługi, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

 

Nie musisz podawać swoich danych osobowych

Nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych ale wiąże się to z brakiem  wykonania usługi przez PodPantoflem  dla klienta.

Podanie danych jest niezbędne do wykonania zlecenia na rzecz klienta. Pozostawiając rzecz w naszej pracowni PodPantoflem zgadzasz się dobrowolnie na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych aby poprawnie wykonać zleconą usługę.

 

Regulamin naszej pracowni

Wszystko o ochronie danych osobowych

Copyright © 2017 podpantoflem.com | All rights reserved

regulamin

warunki współpracy

Copyright © 2017 podpantoflem.com | All rights reserved